Sivil Toplum için Destek Vakfı Kurumsal Hibe Programı

Proje Adı Sivil Toplum için Destek Vakfı Kurumsal Hibe Programı
Program Bütçesi 300000
Maksimum Hibe Bütçesi 30000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 31/12/2016
Son Başvuru Saati 16:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Başvurunun Yapılacağı İl İstanbul
Yararlanıcı Ülke
 • Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK’lar)
 • Diğer
Sivil Toplum için Destek Vakfı Kurumsal Hibe Programı

Sivil Toplum için Destek Vakfı Kurumsal Hibe Programı

Kurumsal Program Genel Başvuru Kuralları

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatifler bu Programdan yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamaz.

Tüzel kişiliği dernek, vakıf ve kooperatif olmayan sivil toplum, özel sektör ve/ya da kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

Kurumsal Program’a başvuran STK’ların başvurudan en az 2 sene önce kurulmuş olması gerekmektedir.

STK’nın geçen seneki gelirleri 20.000 TL’dan fazla, 300.000 TL’den az olmalıdır.

İstenilen hibe kurumsal ihtiyaç çerçevesinde çeşitli ya da tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak 3. kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

Hibe Tutarları ve Ödeme Takvimi

2016’da Kurumsal Program ve Proje Programı için toplam hibe miktarı 300.000 TL’dir.

Bir kurum en fazla 30.000 TL hibe talep edebilir.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere, STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az 3 taksit kapsamında ve banka havalesiyle yapılır.

Toplam bütçenin yüzde 15’ine tekabül eden son taksit, kurumun imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların fatura karşılıklarının ilgili kuruluşta 3 sene saklanması gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı gerekli gördüğü taktirde mali denetleme isteyebilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde Bağımsız Uzmanlar, Danışma Kurulu, Vakıf üyeleri ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

Kurumsal Program başvurularında ilk sene eş finansman şartı aranmaz. Eğer ilgili STK, Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Kurumsal Programı tarafından bir önceki sene desteklenmişse, ikinci sene talep edilen hibe miktarı kadar ayni (ya da nakdi) eş finansman beklentisi vardır.

Mentorluk Desteği

Desteklenmeye hak kazanan STK’ların ihtiyaçlarıyla ilgili, uzmanlığı bulunan bir mentor – STK’nın onayı da alınarak – STK ile eşleştirilebilir.

Mentorlar gönüllülük temelinde ya da Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hizmet alımı çerçevesinde görevlendirilir.

Uygulama yerleri ve süresi

Çalışmaların ana faaliyet alanı Türkiye olmalıdır, fakat başka bir ülkeyle işbirliği faaliyetleri de bütçe kalemi olarak belirtilebilir.

Desteklerin süresi en fazla 12 ay süren çalışmalar içindir. Bir STK bu Program kapsamında en fazla 3 sene için desteklenir. Ancak STK’nın her sene ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Kurumsal Programı kapsamında belirlediği sorun alanı

Hibe desteği için başvuran STK’ların dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştiren ve/ya da sosyal refahını artıran alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

Hibe Programına başvuran STK’lar aşağıdaki kriterlere uygunlukları çerçevesinde değerlendirileceklerdir:

 1. Kurumsal kapasite: Kurumun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya yapılan işe odaklanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması.
 2. Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın özgünlüğü.
 3. Sosyal sorunla ilişkili kesimlerin (hedef kitlenin) STK’yla ilişkisi: Üzerinde çalışılan sosyal sorundan doğrudan etkilenenlerin başvuran kurumda, o sorunun çözümüyle ilgili planlamada ve uygulamada ne kadar yer aldığı.
 4. Nedenlere odaklanmak: Sosyal sorunları ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanarak kısıtlı kaynakla büyük sosyal etki yaratma potansiyeli.
 5. Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın çoğaltılabilir olma özelliği.
 6. Sosyal Etki: Yapılan işin/STK’nın sivil topluma ve sivil toplumda çalışılan alt alana yönelik ölçülebilir katkısı.

Değerlendirme Süreci

 1. Kurumsal Programla ilgili başvuru şartları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve diğer ayrıntılar Vakfın internet sitesi ve sosyal medya, yazılı basın, vb. mecralarında ilan edilir.
 2. İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
 3. Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
 4. İç değerlendirme sonucu Vakfın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Yönetim Kurulu üyeleri ve Danışma Kurulu’nun katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
 5. Liste, Vakıf üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla son haline getirilir.
 6. Vakıf yönetimi tarafından gerekli görülürse toplantılara dış uzmanlar da davet edilebilir.
 7. Toplantılar Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının sonunda yapılır. Mart, Haziran, Eylül ve Ekim aylarının ortasında çalışmalarına başlamak isteyen STK’ların Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının başında başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
 8. Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.
 9. Desteklenmeye hak kazanan kuruluşlarla hibe sözleşmesi imzalanır, mentorlarla eşleştirilir ve destek süreci başlar.

Son Başvuru Tarihi

Kurumsal ve Proje Programları için STK’lar sene içinde istedikleri zaman başvurabilirler.

Ancak desteklenecek STK’ların değerlendirilmesiyle ilgili süreçler zaman alır. Karar toplantıları da her senenin Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının sonunda yapılır. Bu yüzden Mart, Haziran, Eylül ve Ekim aylarının ortasında çalışmalarına başlamak isteyen STK’ların Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının başında başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Reklamlar