İş Kur Engelli ve Eski Hükümlü Desteği

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 12 Haziran 2017 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

Hizmet Sağlayıcılar
Gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi sunabileceklerdir.
Anılan maddeye göre, gerçek kişiler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilirler. Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli ve eski hükümlü olan gerçek kişiler sunabileceklerdir.
Tüzel kişiler (merkez ve yerel kuruluşlar dahil kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.), kendi işini kurma dışındaki projeleri hazırlayabileceklerdir. Tüzel kişilerin bir ilde proje sunabilmesi için o ilde kurulu olmaları veya şubelerinin olması gereklidir.
Aynı ya da kuruluşu temsile yetkili kişileri aynı olan gerçek ve tüzel kişilerce, aynı başvuru döneminde birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması esastır. Birden fazla proje başvurusunun olması halinde, başvuru sahibi ikinci projeyi yürütecek kurumsal, idari ve mali kaynaklara sahip olduğunu, projelere başvuru sahibinin doğrudan katkısını içeren bilgi ve belgeleri başvurusuna eklemek zorundadır.
Bununla birlikte Proje Başvuru Rehberinde belirlenen önceliklere göre hizmet sağlayıcılara ilişkin sınırlama getirilmesi de mümkündür.

Kendi İşini Kurma Projeleri ile ilgili Hususlar

i) Engelliler için
Engellilerin kuracakları kendi işlerine Komisyon tarafından hibe desteği verilmesindeki temel amaç, işgücü piyasasında istihdamda zorluk yaşayan kişilerin kendi işlerini kurarak, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini sağlamaktır. Hiçbir şekilde engelli kişinin sağlık raporunun bir başkası tarafından kullanıldığı ve proje sahibi kişinin bizzat işyerinde bulunmadığı projeler kabul edilmez. Bu durumun sonradan tespit edilmesi durumunda İl müdürlüğünce gerekli sözlü ve yazılı uyarılara rağmen durumun devam etmesi halinde proje iptal edilecektir. Bir kişiye hayatı boyunca Komisyon tarafından en fazla bir proje için kaynak tahsis edilecektir. Kişi aynı anda sadece bir proje için başvuru yapabilecektir. Aksi durumda bütün projeleri red edilecektir.
Kendi işini kurma yönünde proje sunacaklarda aranılan şartlar:
– Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirmek,
– Kuruma kayıtlı olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
-Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,
– İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
-Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
-İş kuracak meslek ile ilgili mevzuatında zorunlu olan diploma, belge veya sertifikalara sahip olmak,
-Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan belge, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan şartlara haiz olmak.
Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
Bununla birlikte başvuru yapabilecek kişilerin sahip olması gereken özelliklerle ilgili olarak Proje Başvuru Rehberinde ayrıca düzenleme yapılması mümkün olabilecektir.
Proje sahibinin hangi sebeple olursa olsun emekli maaşı almaması ve sözleşme imza aşamasında herhangi bir işyerinde çalışmaması gereklidir.
Engelli kişinin üzerine kayıtlı aktif bir işyerinin olmaması gerekir. Proje başvurusu aşamasında kişinin bunu kanıtlayıcı belgeleri sunması esastır. Komisyondan kaynak tahsis edildikten sonra bunun tespit edilmesi halinde sözleşme imzalanmamışsa proje desteği iptal edilir, sözleşme imzalanmışsa sözleşme iptal edilerek verilen destekler geri alınır ve ilgili yaptırımlar uygulanır.
Proje başvurusu yapılırken ve Komisyon karar verme tarihinde kişinin süresi itibari ile geçerli bir engelli sağlık kurulu raporu olması yeterlidir. Buna göre raporun geçerlilik süresinin sözleşmeden önce veya devam ederken kaybedilmesi durumunda yenilenmesi il müdürlüğünce talep edilecektir. Aksi durumda ise, Komisyona bilgi verilmek üzere, İl müdürlüğünce Genel Müdürlüğe yazı ile durum iletilecektir.
Projenin, hangi sebeple olursa olsun yükleniciden kaynaklanan sebeplerle (işini yapamayacak derecede uzun süreli hastalığa yakalandığının raporlanması, kişinin iflas etmesi veya mali acz içine düşmesi, tutuklanması veya hükümlü olması gibi mücbir sebepler gibi) yürütülememesi durumunda; eğer kuruluş desteği kapsamında ödeme yapıldı ise bu projenin devam ettirilmesine ilişkin olarak proje sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ile eşinden gelecek talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilir ve Komisyona bilgi verilir. Sözleşme imzalanmasına rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı ise sözleşme Kurum tarafından iptal edilir.
Projelerde “kuruluş işlemleri desteği” kapsamında işin konusuna göre işyerinin resmi olarak kurulması için gerekli işlemler için yapılan giderlerin (vergi ödemesi hariç) Komisyon tarafından karşılanan miktarı desteklenmektedir. Ayrıca işyeri ile destek verilen giderler için yaptırılacak sigorta işlemleri de kuruluş işlemleri giderleri kapsamında desteklenecektir. Bu kapsamda ruhsat ve izin gibi belgeler için yapılan ödemelerin belgelendirilmesi gerekir. Kurulacak işin niteliğine göre her bir işyeri için bu giderlerin neler olduğu proje esaslı olarak değerlendirilecektir.
Projelerde işletmenin Komisyon kararı ile miktarı ve içeriği belirlenecek “işletme giderleri” içerisinde esas olarak işletmenin idari giderleri yer almaktadır. Bunlar içinde elektrik, su, ısınma, iletişim ve tanıtım giderleri ile Komisyon tarafından uygun bulunacak diğer giderler yer almaktadır. Komisyonun giderlerin tamamını veya belli bir yüzdesini karşılama yönünde karar alması mümkündür. Bu durumda kararda belirlenen süre boyunca (örneğin bir yıl) işletmeye ait giderlere ilişkin fatura veya fatura yerine geçen belgeler periyodik veya toplu olarak ibraz edilmesi durumunda İl müdürlüğünce gerekli usul ve esaslar çerçevesinde ödeme yapılacaktır.
Komisyon tarafından proje konusu işyerinin faaliyetini icra etmesi için gerekli olan demirbaş, sarf malzeme, ofis malzemeleri gibi giderleri kapsayan “kuruluş desteğinde” en önemli husus proje sahibi tarafından hangi ürünlerin Komisyon tarafından hangilerinin kendi kaynakları ile destekleneceğini belirtmesidir. Proje Başvuru Formunun ekindeki bütçe tablosunda kuruluş desteği kapsamında desteklenecek hususlar ayrıca belirtilecektir. Bu şekilde yapılacak çalışma için önceden piyasada araştırma yapılması ve en uygun fiyatların dikkate alınarak bir bütçe çalışması yapılması gereklidir.
Komisyon tarafından verilecek desteğin miktarında ve içeriğinde meydana gelecek değişiklikler her başvuru dönemi için yayınlanan Proje Başvuru Rehberinde belirtilir.
Komisyon tarafından kabul edilen ve yapılan sözleşmeye istinaden başlatılan projede alınan ürünler, İl Müdürlüğü tarafından yerinde görülerek kayıt altına alınır (EK-5) ve Proje süresince altı aylık sürelerle takip edilir. Bu demirbaşlar 3 yıllık süre ile satılamaz, kiralanamaz ve haczedilemez. Kayıt altına alınan demirbaşların üzerlerine etiket yapıştırılarak bu durum uygun ifadelerle belirtilir.
ii) Eski hükümlüler için
Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar mevzuatımızda eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.
Eski hükümlü olarak kendi işini kurma yönünde proje hazırlayacaklarda aranılan şartlar aşağıdadır:
– Kuruma kayıtlı olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Eski hükümlü olmak,
– Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
– Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,
– İşyerinin kurulu olduğu ilde ikamet etmek,
– Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
– Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan belge, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan şartlara haiz olmak.
Bununla birlikte Proje Başvuru Rehberinde ayrıca düzenleme yapılması mümkün olabilecektir.
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile projesinin Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İl Müdürlüğüne iletilmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendi yapacağı başvurular dikkate alınmaz.
Eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik projelerde sadece kuruluş desteği kapsamında sözleşme imza tarihinden itibaren belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için ödenecek miktar Komisyon tarafından belirlenecektir.
Eski hükümlülere ilişkin kendi işini kurma projelerinde, yaşanılan duruma çözüm bulmak bakımından engellilere yönelik hükümlerden ilgili olanlar kullanılabilir.
Yapılacak desteğin içeriği, uygulanma esasları ve destek miktarı Komisyon tarafından belirlenecek ve Proje Başvuru Rehberi aracılığı ile duyurulacaktır.
Destek Türü
İçerik
1- Kuruluş İşlemleri Desteği
İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, sigorta, ruhsatlar gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.
2- İşletme gideri desteği
Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
3- Kuruluş Desteği (vergiler dahil toplam 30.000 TL)

 

unnamed.jpg

Reklamlar